STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština Dalmatinskog kolekcionarskog društva «DIOKLES», održana 16. srpnja 2008. godine donijela je

STATUT

DALMATINSKOG KOLEKCIONARSKOG DRUŠTVA «DIOKLES»

I.

OSNOVNE ODREDBEČlanak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju i području djelovanja Udruge; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: Dalmatinsko kolekcionarsko društvo «Diokles»
Skraćeni naziv udruge je: DKD «Diokles»
Sjedište udruge je: Split, Marasovića 57/4

Članak 3.

DKD «Diokles» je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. DKD «Diokles» je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

DKD «Diokles» ima pečat, a pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3,5 cm s upisanim tekstom gore uokolo: DALMATINSKO KOLEKCIONARSKO DRUŠTVO «DIOKLES», dok dolje uokolo piše: SPLIT. U sredini pečata nalazi se crtež sa likom Gaja Aurelijusa Valerijusa Dioklecijana s novčića (medalje).

Članak 5.

Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II.

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja kolekcionarstva (filatelije, numizmatike, kartofilije, kartičarstva, medaljarstva, značkarstva,…), pokretanje i razvijanje suradnje sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu te zauzimanje za kvalitetno kolekcionarsko obrazovanje i istraživanje na opću društvenu korist.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:

 • Organiziranje i provođenje raznih oblika promicanja kolekcionarstva putem izložbi, javnih predavanja, izdavanja različitih publikacija, predlaganja prigodnih poštanskih maraka i dopisnica, predlaganja prigodnog novca, ishođenje prigodnih poštanskih žigova…,
 • informiranje javnosti o kolekcionarstvu,
 • razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga i institucija,
 • izdavanje knjiga, časopisa i drugih edicija iz područja svoje djelatnosti,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
 • promicanje prirodnih, kulturnih, sportskih i društvenih vrijednosti Splita i Dalmacije kroz kolekcionarstvo u Hrvatskoj i u svijetu.

Članak 8.

Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • javnim priopćavanjem,
 • putem interneta i web stranice.

III.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno.
Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Članak 10.

Redovitim članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Registar počasnih članova vodi Tajnik Udruge odvojeno od registra redovitih članova.

Članak 11.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine (samo za redovite članove),
 • bavljenje aktivnostima Udruge,
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
 • čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
 • birati i biti biran u tijela upravljanja.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine (samo za redovite članove),
 • isključenjem.

Redoviti član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju redovitog člana donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u prvom narednom zasijedanju. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Za Počasno članstvo Udruge Skupština može izabrati svaku osobu (fizičku i pravnu) koja je svojim djelovanjem pridonijela razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruge i kolekcionarstva općenito. Počasni članovi imaju ista prava i obveze kao i redoviti članovi Udruge, ali nisu obvezni plačati članarinu.

Iznimno, Skupština Udruge može i oduzeti počasno članstvo ukoliko se počasni član ogriješio o Statut Udruge ili je svojim djelovanjem šteti ugledu Udruge. Protiv takve odluke Skupštine ne podnosi se žalba, a odluka Skupštine je konačna.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o privremenom udruživanju donosi Predsjednik.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Skupština može donijeti i Odluku o razdruživanju iz saveza udruga ili međunarodnih udruga ukoliko procijeni da time štiti interese Udruge.

IV.

TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako joj je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Skupština svoje odluke donosi javnim glasovanjem. Iznimno, Skupština odluke može donositi i tajnim glasovanjem ukoliko tako odluči većina prisutnih članova Skupštine.

Članak 21.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku razvitka Udruge,
 • donosi i mijenja Statut Udruge,
 • donosi financijski plan i završni račun,
 • donosi odluke o udruživanju i razdruživanju iz saveza udruga ili međunarodnih udruga,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • bira i razrješuje počasne članove Udruge i počasnog Predsjednika Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine, a broj mandata nije ograničen.

Članak 23.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • rukovodi radom Skupštine Udruge,
 • utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
 • donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje četiri godine, a broj mandata nije ograničen.

POČASNI PREDSJEDNIK

Članak 25.

Za Počasnog predsjednika Udruge Skupština 2/3 većinom glasova može izabrati svaku fizičku osobu koja je svojim dugogodišnjim djelovanjem iznimno pridonijela razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasni predsjednik ima ista prava i obveze kao i počasni član Udruge.

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi, a broj mandata nije ograničen.
Tajnik Udruge vodi odvojeno registre redovitih i počasnih članova.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V.

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.

Imovinu Udruge čine:

Članak 28.

Udruga stječe imovinu:

Članak 29.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 30.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima udruge, a nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka te vraćanja ostatka sredstava donacije.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku propisanom za njegovo donošenje.

Članak 32.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

U Splitu, 16. srpnja 2008. godine.

Predsjednik DKD «Diokles»

Pjero Baranović